ໃຊ້ໃບໜ້າ ຫຼືລາຍນິ້ວມືເພື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບ (Using Face or Fingerprint Log In)