ຣີເຊັດລະຫັດຜ່ານ/ການປົດລັອກໃນແອັບ (ຄຳຖາມຄວາມປອດໄພ) (Reset Password In App Unlock (Security Questions))

  1. ກະລຸນາໃສ່ ID ບໍລິສັດ ແລະ USERNAME.
  2. ແຕະ ລືມລະຫັດຜ່ານ?
SEC.jpg
  1. ຕອບຄໍາຖາມຄວາມປອດໄພທີ່ເລືອກ ໃນລະຫວ່າງການເຂົ້າສູ່ລະບົບເບື້ອງຕົ້ນ.
  2. ແຕະ ສືບຕໍ່.
SEC_2.png
  1. ກະລຸນາໃສ່ແລະໃສ່ລະຫັດຜ່ານໃຫມ່.
  2. ແຕະ ຣີເຊັດ.
SEC_3.png

 

ນີ້ແມ່ນເອກະສານທົ່ວໄປ. ຂັ້ນຕອນ ແລະຮູບພາບທີ່ທ່ານເຫັນອາດຈະບໍ່ສະທ້ອນເຖິງການຕັ້ງຄ່າ ຫຼືການຕັ້ງຄ່າຂອງອົງການຂອງທ່ານ.

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.