ຣີເຊັດລະຫັດຜ່ານ/ການປົດລັອກໃນແອັບ (ຄຳຖາມຄວາມປອດໄພ) (Reset Password In App Unlock (Security Questions))