ເປີດໃຊ້ ຫຼືປິດການເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍໃບໜ້າ/ລາຍນິ້ວມື (Enable or Disable Face Fingerprint Login)

ການເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍໃບໜ້າ ຫຼືລາຍນິ້ວມືສາມາດຖືກປິດ ຫຼືເປີດໃຊ້ໄດ້ທຸກເວລາໂດຍໃຊ້ໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ.

 

  1. ແຕະ ການຕັ້ງຄ່າ ຢູ່ໃນເມນູນໍາທາງ
face.png
  1. ແຕະ ເປີດໃຊ້ Touch ID / Face ID (iOS) ຫຼື ເປີດໃຊ້ລາຍນິ້ວມື (Android).
face_2.png

 

ນີ້ແມ່ນເອກະສານທົ່ວໄປ. ຂັ້ນຕອນ ແລະຮູບພາບທີ່ທ່ານເຫັນອາດຈະບໍ່ສະທ້ອນເຖິງການຕັ້ງຄ່າ ຫຼືການຕັ້ງຄ່າຂອງອົງການຂອງທ່ານ.

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.