ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມຈາກແຖບລູກຄ້າ (Starting a Visit - Clients Tab)

ທ່ອງໄປຫາ ລູກຄ້າ tab ແລະປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ.

 

  1. ແຕະລູກຄ້າຈາກບັນຊີລາຍຊື່.
ctab.png
  1. ແຕະ ສືບຕໍ່.
ctab_2.png
  1. ເລືອກການບໍລິການຈາກລາຍການ.
  2. ແຕະ ເລີ່ມການຢ້ຽມຢາມ.
ctab_3.png
   5. ແຕະ ແມ່ນແລ້ວ ctab_4.png

 

ນີ້ແມ່ນເອກະສານທົ່ວໄປ. ຂັ້ນຕອນ ແລະຮູບພາບທີ່ທ່ານເຫັນອາດຈະບໍ່ສະທ້ອນເຖິງການຕັ້ງຄ່າ ຫຼືການຕັ້ງຄ່າຂອງອົງການຂອງທ່ານ.

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.