ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມຈາກແຖບລູກຄ້າຄົ້ນຫາ (ລູກຄ້າທີ່ຮູ້ຈັກ) (Starting a Visit - Known Client)