ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມກັບລູກຄ້າທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ (Starting a Visit - Unknown Client)