ການເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມກໍານົດເວລາ (Starting a Scheduled Visit)

  1. ແຕະທີ່ການຢ້ຽມຢາມຈາກບັນຊີລາຍຊື່ຂອງການໄປຢ້ຽມຢາມທີ່ມີຢູ່ໃນ ຈະມາເຖິງ ແຖບ.
sched_3.png
  1. ແຕະ ສືບຕໍ່.
sched_2.png
  1. ແຕະ ແມ່ນແລ້ວ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ.
sched.png

 

ນີ້ແມ່ນເອກະສານທົ່ວໄປ. ຂັ້ນຕອນ ແລະຮູບພາບທີ່ທ່ານເຫັນອາດຈະບໍ່ສະທ້ອນເຖິງການຕັ້ງຄ່າ ຫຼືການຕັ້ງຄ່າຂອງອົງການຂອງທ່ານ.

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.