ການເພີ່ມລູກຄ້າເຂົ້າໄປຫາກຸ່ມ (Adding a Client to a Group Visit)

ຫຼັງຈາກເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມກຸ່ມ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເພີ່ມລູກຄ້າເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບການຢ້ຽມຢາມກຸ່ມ.

 

  1. ແຕະ ເພີ່ມລູກຄ້າ.
groupv.png
  1. ຊອກຫາລູກຄ້າ.
  2. ກົດ ເລີ່ມການຢ້ຽມຢາມ.
groupv_2.png
  1. ເລືອກການບໍລິການ.
  2. ແຕະ ເລີ່ມການຢ້ຽມຢາມກຸ່ມ.
groupv3.png
  1. ແຕະ ແມ່ນແລ້ວ.
groupv_4.png

 

ນີ້ແມ່ນເອກະສານທົ່ວໄປ. ຂັ້ນຕອນ ແລະຮູບພາບທີ່ທ່ານເຫັນອາດຈະບໍ່ສະທ້ອນເຖິງການຕັ້ງຄ່າ ຫຼືການຕັ້ງຄ່າຂອງອົງການຂອງທ່ານ.

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.