ການເພີ່ມລູກຄ້າເຂົ້າໄປຫາກຸ່ມ (Adding a Client to a Group Visit)