ການເພີ່ມລູກຄ້າເຂົ້າໄປຫາກຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນໂດຍພະນັກງານອື່ນ (Adding a Client to a Group Visit Started by Another Employee)