ສຳເລັດການຢ້ຽມຢາມກຸ່ມ (ລູກຄ້າທັງໝົດ) (Completing a Group Visit (All Clients))