ເຂົ້າເບິ່ງບັນທຶກ (Visit Notes)

ໃຊ້ແຖບບັນທຶກການຢ້ຽມຢາມເພື່ອບັນທຶກບັນທຶກໃດໆສໍາລັບການຢ້ຽມຢາມ.

 

  1. ແຕະທີ່ ຫມາຍເຫດຢ້ຽມຢາມ ແຖບ.
  2. ແຕະທີ່ ພິມບັນທຶກການຢ້ຽມຢາມ ພາກສະຫນາມ, ໃສ່ບັນທຶກໃດໆກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມ.
VN.png

 

ນີ້ແມ່ນເອກະສານທົ່ວໄປ. ຂັ້ນຕອນ ແລະຮູບພາບທີ່ທ່ານເຫັນອາດຈະບໍ່ສະທ້ອນເຖິງການຕັ້ງຄ່າ ຫຼືການຕັ້ງຄ່າຂອງອົງການຂອງທ່ານ.

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.