ສໍາເລັດການຢ້ຽມຢາມ - ການຢືນຢັນລູກຄ້າ (Completing a Visit - Client Confirmation)